PE Bewindvoering

Modules Permanente Educatie Bewindvoering

Permanente educatie (PE) bewindvoering is inmiddels een bijna vanzelfsprekend thema geworden voor bewindvoerders. Praktikos heeft hiervoor een uitgebalanceerd aanbod aan PE ontwikkeld.

Het betreffen allemaal één-daagse modules van 9.30 tot 16.30 uur, waarbij aan het einde van de dag een certificaat wordt overhandigd. De dagen worden allemaal verzorgd Bij Regardz (de Eenhoorn) in Amersfoort. De Eenhoorn is eenvoudig te bereiken met de trein, het ligt tegenover het station. Inschrijving kan door het invullen van het inschrijfformulier - klik hier.
De modules worden gegeven bij voldoende deelnemers.
De data voor 2015 worden binnenkort op deze site gezet.

 

PE-Module 1:        Altijd weer die wet!
De wetgeving in de praktijk van alle dag. Deze dag wordt ingevuld aan de hand van een vooraf naar deelnemers opgestuurde casus. Hierbij horen een aantal opdrachten ter voorbereiding. In de casus zijn een aantal thema’s verwerkt die doorgaans niet als eerste komen bovendrijven bij bewindvoerders. Het gaat dan om zaken als het verplicht meetekenen door wilsbekwame. Wanneer is daar trouwens sprake van en wie maakt dat uit? Ander punt is bij voorbeeld het oproepen van familieleden tijdens de zitting. Tijdens deze dag komen een aantal dilemma’s aan bod waarbij het draait om kennis die vervolgens moet worden omgezet in praktisch handelen. Het “zoeken” naar de benodigde kennis of aanvullende informatie, het analyseren van de situatie en vervolgens komen tot een deugdelijke onderbouwing van de geformuleerde mening is het doel van deze dag. Voor het volgen van deze module is het noodzakelijk om een aantal jaren ervaring als beschermingsbewindvoerder te hebben.
Docent: mevrouw mr. L. van der Heijden - Kosten: € 295,- (ex. BTW)
Datum:  2015 (datum volgt)

 

PE-Module 2:        Dossier van A – Z
In deze module wordt handen en voeten gegeven aan de opgedane kennis in module 1 van de Basisopleiding, door een bestaand dossier te behandelen vanaf de aanmelding tot aan beëindiging. Eén van de opdrachten is om een plan van aanpak voor dit dossier te maken, waarna knelpunten worden uitgediept en besproken.
Deze module is bewust van A – Z genoemd. Waar staan de letters voor? De letters geven onder andere dilemma’s weer die tijdens de dag, aan de hand van het dossier, aan de orde komen. Wat te denken van Afdwingen versus Zorgdragen. Voor de klant kan van A tot Z misschien wel betekenen van Afhankelijk naar Zelfstandig? Is dit ook de insteek van de bewindvoerder?
Voor deze module is het noodzakelijk om Module 1 van de Basisopleiding Bewindvoering gevolgd te hebben.
Docent: Taco Schaafsma (www.beschermingsbewind.nl) - Kosten: € 295,- (ex. BTW)
Datum: 2015 (datum volgt)
Deze module  in Venlo gaat helaas niet door wegens te weinig aanmeldingen.

 

PE-Module 3:        Mijn cliënt heeft schulden, wat nu?
Steeds vaker hebben cliënten in de bewindvoering problematische schulden. Steeds vaker ook wordt naar de bewindvoerder gekeken voor een oplossing. Of er een oplossing mogelijk is, is echter maar de vraag. In deze module wordt aan de hand van de vraag ‘Schulden, wat nu?’ ingegaan op de (on)mogelijkheden om schulden van cliënten op te lossen. Na het volgen van deze module ben je in staat om te beoordelen of er een oplossing voor de schulden van je cliënt is en wat daarvoor moet gebeuren. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende beslag- en executiemogelijkheden die schuldeisers hebben. We zullen ook stilstaan bij de berekening van het vrij te laten bedrag, de beslagvrije voet en conflicten met deurwaarders.
Docenten: mr. Gert Jan Mulder en Taco Schaafsma - Kosten: € 325,- (ex. BTW)
Datum: 2015 (datum volgt) 

 

PE-Module 4:        Toeleiding naar WSNP, en dan?
Sommige cliënten hebben niet alleen een beschermingsbewindvoerder maar ook een WSNP bewindvoerder. Echter, twee bewindvoerders; dat is vragen om moeilijkheden! Daarom wordt in deze module nader ingegaan op de WSNP. We doorlopen de verschillende fases in het WSNP traject van toeleiding tot beëindiging al dan niet met schone lei. We staan stil bij de rechten en plichten van zowel de cliënt, als de WSNP-bewindvoerder en Rechter Commissaris. Vervolgens komt de vraag aan de orde in hoeverre de beschermingsbewindvoerder een rol en taak heeft in het WSNP traject van de cliënt. Al met al een dag die voor veel beschermingsbewindvoerders zeer verhelderend zal zijn!’
Docent: mr. Gert Jan Mulder - Kosten: € 295,- (ex. BTW)
Datum: 13 november 2014 (vol)
Nieuwe datum voor 2015 volgt

 

PE-Module 5:       Sociale zekerheidswetgeving
Als er een onderwerp is waarbij de afgelopen jaren het nodige veranderd is en ook in de nabije toekomst nog zal veranderen, dan is dat de sociale zekerheid in Nederland wel. De invoering van de participatiewet is daar een duidelijk voorbeeld van. Juist ook cliënten die onder bewind staan, zijn voor het inkomen afhankelijk van de verschillende sociale uitkeringen en verzekeringen. Voor veel bewindvoerders blijft het onderwerp taaie stof. Daarom komen gedurende deze module de actuele en relevante ontwikkelingen voorbij, waarbij een vertaling gemaakt wordt naar de bewindvoerderspraktijk.
Docent: mr. Gert Jan Mulder - Kosten: € 295,-(ex. BTW)
Datum: 16 december 2014 (vol)
Bij voldoende interesse zal er een nieuwe datum worden ingepland. 

 

PE-Module 6:        Bewindvoering en nalatenschap
"De bewindvoerder die kennis krijgt van het overlijden van de partner van rechthebbende dan wel van een familielid van de rechthebbende in de eerste of tweede graad, dient hiervan zo spoedig mogelijk de toezichthoudende kantonrechter op de hoogte te stellen, onder vermelding van de naam en standplaats van de eventueel ingeschakelde notaris en naam en woonplaats van een executeur."
Wat te doen als er een familielid van je cliënt overlijdt, wat doe je wel en niet als bewindvoerder?
Hoe te handelen als je cliënt overlijdt? Wat moet je doen en wat mag je niet doen?
Mr. Ruth Brunning is gespecialiseerd in de afwikkeling van nalatenschap, daarnaast is zij al enige jaren werkzaam als professioneel bewindvoerder. Zij kan als geen ander de link leggen tussen bewindvoering en de afwikkeling van een nalatenschap.
Om goed in te kunnen  spelen op de vragen die er leven onder bewindvoerders wordt deelnemers van deze PE Module gevraagd om twee weken van te voren casuïstiek en vragen aan te leveren bij Praktikos.
Docent: mr. Ruth Brunning - Kosten: € 295,- (ex. BTW)
Datum: 2 december 2014 (vol) - 17 december 2014 (vol)
Nieuwe datum voor 2015 volgt

 

PE-Module 7:        Bruggen bouwen met de belastingdienst
Als bewindvoerder heeft u met veel instanties te maken, waaronder de belastingdienst.  Een grote organisatie waarbij het soms erg lastig is om uw vragen goed beantwoord te krijgen. Ook de vraag “wie kan ik bellen bij de belastingdienst?“ of “welke afdeling heb ik voor mijn specifieke vraag nodig?“ spelen veel bewindvoerder parten.
Kennis van de belastingwet en op welke manier je met de belastingdienst in contact kunt treden zijn onontbeerlijk om je vak goed uit te kunnen oefenen.
In deze Module krijgt u antwoord op al uw vragen over (wettelijke) regelingen van de belastingdienst. De module wordt verzorgd door Johan Nieuwenhuis en een juridisch specialist van de belastingdienst. De hervorming (organisatorisch) van de belastingdienst en wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2014 zullen uitgebreid aan bod komen. Naast inhoudelijk onderwerpen wordt aandacht besteed aan hoe je als bewindvoerder een brug kunt bouwen met de belastingdienst: welke afdeling kunt u voor welke vraag benaderen. Daar waar nodig zullen namen van contactpersonen met u uitgewisseld worden.
Er zal ook aandacht besteed worden aan contacten met andere grote overheidsinstanties zoals het UVW en de Sociale Verzekeringsbank.
Als u zich aanmeld voor deze module krijgt u van te voren de opdracht om een Top 10 van vragen aan de belastingdienst te formuleren zodat de docent en de specialist zich goed kunnen voorbereiden en de module naadloos aansluit bij uw praktijk als bewindvoerder.
Docent: Johan Nieuwenhuis en specialist belastingdienst - Kosten: € 325,- (ex. BTW)
Datum: 15 december 2014 (vol)

 

PE-Module 8:        Privacy/geheimhouding  en bewindvoering
Als bewindvoerder werk je vaak met kwetsbare cliënten die veel gevoelige informatie met je delen. 
Vragen die je je als bewindvoerder daarbij kunt stellen zijn o.a.: 
-Hoe zit het met de privacy van mijn cliënten?
-Moet mijn cliënt me alles vertellen?
-Mag ik wel alles weten als bewindvoerder?
-Met wie mag ik de informatie die ik over mijn cliënten heb delen?
-Moet ik mijn dossiers melden bij het College Bescherming persoonsgegevens?

In de module Privacy/ geheimhouding wordt in de ochtend uitgebreid aandacht besteed aan welke regels over privacy en geheimhouding jij als bewindvoerder moet voldoen. Er wordt in deze module met name aandacht besteed aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens: wat is de reikwijdte van de informatie die je nodig hebt om je werk als bewindvoerder te kunnen doen? Kortom: wat vraag ik wel en niet aan cliënten?
In de middag kan de kennis die in de ochtend is opgedaan getoetst worden door een aantal cases uit te spelen met een acteur. Om de casuïstiek zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk van de bewindvoerder vragen we deelnemers aan deze module 2 weken voor de training een aantal praktijkvoorbeelden te mailen naar Praktikos.
Docent: mr. Marie-José Bonthuis van IT’s Privacy - Kosten: € 295,- (ex. BTW)
Datum: 2015 (datum volgt)

 

PE-Module 9:        HRM en de eerste medewerkers die je aanneemt
Als zelfstandig bewindvoerder kan er een dag komen dat je je eerste personeel in dienst gaat nemen. Wat komt daar eigenlijk bij kijken? Welke vragen zijn belangrijk in het sollicitatiegesprek, hoe stel ik een arbeidscontract op? Hoe zit het met ziekteverzuim risico’s? Aan welke wetgeving moet ik me houden als werkgever? Deze PE Module behandelt in 1 dag alle vragen en aandachtspunten die bij het aannemen en managen van medewerkers komen kijken.
Docent: mr. Janke Boersma, hoofd P&O bij Werkpro in Groningen - Kosten: € 295,- (ex. BTW)
Datum: : 31 oktober 2014

 

PE-Module 10:        Curatele en mentorschap voor beschermingsbewindvoerders
Curatele, mentorschap en beschermingsbewind overlappen elkaar en lopen soms door elkaar. Naast veel overeenkomsten zijn er ook de nodige verschillen. Veel (ervaren) bewindvoerders worden benaderd om ook curatele en mentorschappen uit te gaan voeren. Verstandig? Onverstandig? Als je het wel gaat doen, waar moet je dan vooral op letten? Aan de hand van wetgeving en casuïstiek wordt deze dag ingevuld door één van de specialisten in ons land,
Docent: Drs. André Leijssen - Kosten € 295,- (ex. BTW)
Datum: nader te bepalen bij voldoende aanmeldingen

 

PE-Module 11:        Van 3-hoek naar 4-kant of …… ; de rol van nieuwe  “belanghebbenden”.
Aan de hand van een aantal cases wordt duidelijk gemaakt dat het krachtenspel waarbinnen de beschermingsbewindvoerder zich begeeft een andere invulling krijgt. Dit heeft gevolgen voor de competenties van een beschermingsbewindvoerder. Deze dag is er een zorgvuldig afgestemd evenwicht tussen reflecteren op eigen handelen en vergroten van kennis en kunde. De verschuiving van belanghebbenden wordt steeds beter zichtbaar. Nog niet zo lang geleden waren de spelers: rechthebbende, kantonrechter en beschermingsbewindvoerder. Inmiddels is het speelveld sterk aan verandering onderhevig. Kantonrechters bemoeien zich actiever met dossiers en bewindvoerders. Waar mag / moet een kantonrechter zich wel en niet mee bemoeien? Afbakening van domein is noodzakelijk. In de nieuwe wet kan iedereen die bewind mag aanvragen ook opheffing en ontslag vragen. Daarnaast kan er ook door instellingen die rechthebbende begeleiden (bv GGZ, verslavingszorg en colleges van B & W) bij schulden het verzoek worden gedaan.  Inherent hieraan mogen deze partijen ook opheffing en ontslag vragen. Het is voorstelbaar dat gemeenten die de kosten dragen voor de bijzondere bijstand van het bewind, zich in het kader van het besparen van kosten zullen roeren. De positie van de kantonrechter is daarin dan weer cruciaal, deze zal n.l. overtuigd moeten worden. De rol van de familie verandert eveneens. In de oude situatie waren zij buiten de deur te houden. Knelpunten ontstaan bij: ruzie in familie  /rechthebbende -  het overtuigen dat een professionele bewindvoerder bij ruzie beter is voor de rechthebbende -  acceptatie bij rechthebbende van opgedrongen bewindvoerder. Tijdens deze dag wordt steeds gefocust op de volgende kernbegrippen: Positie op krachtenveld met de focus op kennis. Dilemma’s waar je in terecht kan komen. Vaardigheden die je nodig hebt om in dit krachtenveld overeind te blijven. Deze module is bestemd voor iedereen die wil nadenken over zijn / haar positie in het nieuwe krachtenveld.
Docenten: mevrouw mr. L. van der Heijden & Koos Goedegebuur - Kosten: € 325,- (ex. BTW)
Datum: 25 november 2014

 

PE-Module 12:        Positioneren richting kantonrechter
De rol van de kantonrechter is al aan het verschuiven en dat zal alleen maar toenemen. Tijdens deze dag komt een aantal kwesties aan de orde die te maken hebben met verschillende stadia in het proces, zoals: -  Accountgesprek -  Plan van aanpak -  Toezicht kantonrechter op administratie -  Formeel ↔ informeel contact -  Voorbereiden op een zitting -  Aansprakelijk stellen van een rechtbank -  Overtuigen van een kantonrechter -  Op zich staande kwesties zoals bv extra uren aanvragen -  Informatie en steun vragen aan rechtbank -  Op het matje komen (kantonrechter roept bewindvoerder op n.a.v. bijv. klachten of ambtshalve constatering).
Ter voorbereiding op deze dag wordt een aantal praktijkvoorbeelden met opdrachten opgestuurd. Tijdens de dag zullen de docenten essentiële informatie betreffende het proces geven, maar niet alleen over de inhoud; evenzeer komt de houding richting de rechtbank en het formuleren van de boodschap ter sprake. De mogelijkheid bestaat om gesprekken met de kantonrechter te oefenen. De module is vooral bedoeld voor beschermingsbewindvoerders die een beperkte ervaring hebben.
Docenten: mevrouw mr. L. van der Heijden & Koos Goedegebuur - Kosten: € 325,- (ex. BTW)
Datum: 2015 (datum volgt)

 

PE-Module 13:        Bewindvoering voor gevorderden – Complexe vraagstukken
Het werk van een bewindvoerder kan buitengewoon complexe vraagstukken met zich meebrengen. Tijdens de dag “bewindvoering voor gevorderden - Complexe vraagstukken” komen ingewikkelde zaken aan de orde zoals bv: -  het procederen tegen een rechtbank -  schenkingstradities -  procederen door en tegen rechthebbende in andere zaken (ontruiming, alimentatie) -  wanneer wel/niet advocaat inschakelen - wanneer wel niet reageren naar rechtbank -  overnemen dossiers bij massaontslag -  wat te doen bij hoger beroep -  afhandelen dossier van overleden cliënt (eindrekening, “vervelende” erfgenamen/ geen erfgenamen/“vervelende” kantonrechter -  kennis van zaken waar een “luchtje aan zit”.
Ter voorbereiding worden enkele cases en vonnissen opgestuurd met een aantal opdrachten ter voorbereiding op deze dag. De module is bedoeld voor ervaren bewindvoerders.
Docent: mevrouw mr. L. van der Heijden - Kosten: € 295,- (ex. BTW)
Datum: 10 oktober 2014 (vol)

 

PE-Module  14:        Coaching on the job
Na het volgen van een opleiding tot bewindvoerder en het starten als zelfstandige bewindvoerder is het nog niet zo gemakkelijk om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Je begint aan je eerste dossier, en nu?
Als gevorderde bewindvoerder kun je ook tegen zaken in een dossier aanlopen waarbij het wenselijk is om samen met een docent te kijken naar dit specifieke dossier. Om je te ondersteunen in je dagelijkse werk, op je werkplek, biedt Taco Schaafsma gerichte coaching on the job aan voor beginnende en gevorderde bewindvoerders. Ga voor meer informatie en eventuele aanmelding naar www.beschermingsbewind.nl

 

PE-Module 15:        Praktische verdieping
Tijdens deze dag wordt door Taco Schaafsma een aantal situaties die je in je dagelijkse praktijk tegenkomt uitgediept; procederen als bewindvoerder, deurwaarders aanpak en bijzondere bijstand. Naast deze drie vaste onderwerpen kun je invloed uitoefenen op de rest van het programma; onder de noemer “Roept u maar” kun je voor aanvang van deze dag onderwerpen aandragen die je verder uitgediept wilt zien.
Docent: Taco Schaafsma - Kosten: € 295,- (ex. BTW)
Datum: 2015 (datum volgt)

 

PE-Module 16:        Dossiers overnemen of  toch maar liever voorkomen?
Dossiers overnemen? Zorg er in ieder geval voor dat alle alarmbellen gaan rinkelen! Eufemistisch uitgedrukt is het overnemen van dossiers doorgaans geen luxe-probleem. Waar moet je op letten? Wat kan wel en wat niet? Niet onbelangrijk is wat een kantonrechter er van vindt. Een overname begint vaak met een klacht. Het oplossen van een klacht verdient meestal de voorkeur. Hoe pak je dat nu aan? Op deze vragen wordt in deze module een antwoord gegeven door een kantonrechter zelf. De module wordt namelijk uitgevoerd door mr. P. Huidekoper die naast een enorme kennis ook veel voorbeelden paraat heeft. Een veel gebezigde uitspraak van hem is: “een klacht is niet erg, het is een mini-audit”.
Docent: mr. P. Huidekoper - Kosten: € 295,- (ex. BTW)
Datum: 17 oktober 2014

 

PE-Module 17:        Hoe maak ik een verantwoord budget?
Wat is nou een verantwoord budget? Wie maakt het budgetplan: cliënt en/of de bewindvoerder?  Vraag het aan twee mensen en je krijgt twee verschillende antwoorden. En dat is nou precies de bedoeling. Juist daarom wordt deze module door twee mensen verzorgd. Tijdens deze dag zullen zij het hartgrondig met elkaar oneens zijn. Vanuit totaal verschillende gezichtspunten leveren zij input met als doel dat je aan het eind van de dag een budgetoverzicht kunt maken en dat je kan vertellen waarom het is zoals het is.
Docenten: mr. Gert Jan Mulder en Koos Goedegebuur - Kosten € 325,- (ex. BTW)
Datum: nog onbekend - afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

 

PE-Module 18:        Psychiatrische ziektebeelden en verslaving
Bewindvoerders hebben, net als veel andere professionals, regelmatig te maken met klanten die een achtergrond hebben van psychiatrische en / of verslavingsproblematiek.  Deze klanten kunnen soms uitermate verrassend uit de hoek komen, precies op momenten dat jij daar net even niet op zit te wachten en je toch adequaat moet reageren. Als “leek” kan het lastig zijn dit gedrag te interpreteren of te hanteren en is het moeilijk je een beeld te vormen van de mate waarin de klanten in kwestie kunnen lijden. Dat, met het decor van ongelijkheid in de relatie met de bewindvoerder die de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft voor de financiën van de klant, zorgt er voor dat het contact ingewikkeld kan zijn. Wederzijds onbegrip over gedrag en verwachtingen kan een bom leggen onder het contact, terwijl contact juist voor mensen met psychiatrische problemen van essentieel belang is.
Het doel van deze module is zicht te krijgen op gedrag dat voortkomt uit psychiatrische en verslavingsproblemen, het weten te hanteren van problemen in het contact met deze klanten en weten hoe hier mee om te gaan op zo’n manier dat het contact niet onder druk komt te staan.
De module bestaat voor een deel uit het behandelen van de belangrijkste ziektebeelden en - dat vooral - het gedrag dat er uit voortkomt en wat je moet doen als je er mee in aanraking komt. Tijdens de dag zullen videobeelden, inleidingen en casebesprekingen elkaar aflossen. Er is veel ruimte om eigen voorbeelden in te brengen. Naar aanleiding van de ingebrachte voorbeelden komen we met suggesties om, ondanks alle beperkingen, toch een vertrouwensband te kunnen opbouwen met klanten. Aan het einde van deze dag is het mogelijk om gedrag dat absoluut niet werd begrepen, redelijk goed te kunnen duiden. Het woord “redelijk” wordt bewust gebruikt; het is namelijk ondoenlijk om het hele spectrum in één dag de revue te laten passeren. Die basiskennis aangaande ziektebeelden die je nodig hebt om het werk als bewindvoerder goed te kunnen doen, wordt deze dag aangereikt.
Docent: Henk Hiemstra - Kosten € 295,- (ex. BTW)
Datum: 2015 (datum volgt)

 

PE-Module 19:      CHECKPOINT! - Hulpmiddel bij het realiseren/checken van financiële               
                               zelfredzaamheid

Inzicht, overzicht, Uitzicht

Wat is CHECKPOINT!?
In de nieuwe wetgeving wordt de financiële zelfredzaamheid van de cliënt uitgangspunt. Dit vereist o.a. van de bewindvoerders / financieel zorgverleners een andere rol. De bewindvoerder / financieel zorgverlener  wordt meer en meer coach; de cliënt moet n.l. iets gaan leren, zoals zelfverantwoordelijkheid en financiële zelfredzaamheid. Een aantal kantonrechters heeft - n.a.v. een verzoek om extra uren voor het aanleren van financiële vaardigheden aan cliënten - uitgesproken dat de onderbouwing van deze verzoeken te mager is.
Mede op grond hiervan is CHECKPOINT! als instrument ontwikkeld. Het is een instrument dat op meerdere fasen in het proces ingezet kan worden. Het gaat volledig uit van de wensen en vaardigheden van de cliënt, waardoor commitment wordt vergroot. Bovendien biedt CHECKPOINT! ruimte aan bewindvoerders / financieel zorgverleners om op basis van hun kennis en ervaringen aanbevelingen te doen / bij te sturen. De rolverandering van financieel eindverantwoordelijke richting coach is een grote stap! 

Hoe werkt het instrument?
De cliënt krijgt vooraf een verzameling kaartjes. Deze kaartjes zijn onderverdeeld in 3 categorieën, met elk hun eigen kleur (2 kleuren blauw + paars), n.l. :
Gedrag  - bijv.  Zalando!  of   Openmaken van (vervelende) post
Kennis   - bijv.  Bijhouden kasboek  of  Kennis van toeslagen
Overtuigingen - bijv.  “Nooit meer rood staan!” of  “Heb ik dit echt nodig?”
Uit elke categorie kiest de cliënt zelf 3 - 5 kaartjes die voor hem belangrijk zijn. Dat kan in positief of negatief opzicht zijn. Tijdens een volgend contactmoment wordt de cliënt gevraagd de door hem/haar uitgezochte kaartjes op het Checkpointveld te leggen en wel op één van de 3 kleuren:
Rood = stoppen met …… 
Oranje = doorgaan met ……
Groen = beginnen met ……

Voor wat betreft het vervolg; doordat de kaarten op het bord worden gelegd met de passende kleuren van het verkeerslicht, kan er een foto worden gemaakt. De foto is het plan van aanpak voor de komende tijd. De kaartjes die bij STOPPEN zijn gelegd, verdienen relatief weinig aandacht. Als het gaat om iets afleren, dan is het nodig om ondersteuning te hebben in het volhouden. Bij DOORGAAN is het vooral checken wat de cliënt nodig heeft om dit vol te houden. De kaartjes die gelegd zijn bij BEGINNEN, daar dient de meeste aandacht aan besteed te worden.

Het eigen netwerk van de cliënt is belangrijk ten aanzien van gedrag dat aandacht verdient. Wat betreft de kenniskaartjes; hiervoor wordt een losbladig systeem met benodigde kennis + een digitale versie voor ontwikkeld. Bij het thema gedachten is het noodzakelijk om een andere rol aan te nemen. De rol van coach is echt een andere!

De belangrijkste voordelen van CHECKPOINT!:  
1) het is snel             
2) er is altijd commitment doordat keuze bij cliënt ligt
3) het is overzichtelijk
4) het is meetbaar
5) er kan middels een foto een compleet plan worden gemaakt
6) gemakkelijk uit te breiden
7) flexibel

De werkvorm spreekt cliënten aan omdat het speels en tegelijk erg duidelijk is. Tijdens deze module wordt in de ochtenduren het complete instrument met de tools uitgelegd. In de middaguren krijgen de bewindvoerders de ruimte om uitgebreid met elkaar te oefenen. Deze module wordt aanbevolen voor iedereen die de financiële zelfredzaamheid van cliënten wil vergroten.
Docent: Koos Goedegebuur - Kosten € 420,- (ex. BTW - inclusief compleet spel)
Datum: 2015 (datum volgt)

 

PE-Module 20:                Commitment van de cliënt voor de bewindvoering
Eén van de lastigste aspecten van een beschermingsbewind is het commitment van de cliënt voor het bewind. Aanvankelijk is (bijna) elke cliënt blij met de bewindvoering. Het creëren van rust is, zo blijkt uit het onderzoek naar het competentieprofiel van de bewindvoerder, overduidelijk één van de allerbelangrijkste taken van de bewindvoerder. Een cliënt die in de financiële problemen zit wil niets liever dan alles bij een bewindvoerder neerleggen. Ook speelt nog eens mee dat een cliënt op dat moment veel waardering en bewondering heeft voor de bewindvoerder. Niets menselijks is ons vreemd, iedereen vindt het prettig om gewaardeerd te worden. Het gevaar is dat we vervolgens ook nog eens optimistisch worden en de neiging hebben om beloftes uit te spreken die wellicht niet helemaal waar te maken zijn.

Herkent u bovenstaande, vooral bij het type cliënten “Multi-problem”? Dan is deze module een aanrader. Bewindvoerders hebben soms de neiging om zaken voor cliënten uit handen te nemen en voor hen te bepalen. Het vervelende is echter dat er nog al wat cliënten zijn die op meerdere gebieden van het leven problemen ondervinden en het uitermate vervelend vinden dat er over hen wordt beslist.

Bij contact dat moeizaam verloopt is er meestal sprake van onvoldoende commitment. Commitment is opgebouwd uit betrokkenheid, verantwoordelijkheid, informatie, expliciete instemming en heldere afspraken over verantwoordelijkheden en taakverdeling. Als op één van de genoemde onderdelen onvoldoende duidelijkheid is, is dit een teken aan de wand. Bereid verklaren zonder een goed gevoel is vragen om problemen. De problemen blijven de eerste maanden onder de oppervlakte, ze manifesteren zich meestal na een klein jaar.

In deze module wordt in een dag een aantal hele concrete handvaten gegeven.
- Het voeren van een effectief intakegesprek;
- Verstandige en effectieve (re)acties richting de cliënt;
- Het maken van afspraken;
- Het delen van de verantwoordelijkheid;
- Het checken van commitment en afspraken bij de cliënt;
- Het controleren van het nakomen van afspraken;
- Het neerleggen van de gevolgen van het niet nakomen van afspraken van afspraken door de cliënt;
- Het bespreken van het gedrag van de cliënt;

Voorafgaand aan deze module wordt de deelnemer gevraagd een praktijkvoorbeeld te beschrijven dat tijdens de dag aan de orde wordt gesteld. Op basis van de voorbeelden kunnen accenten worden verlegd. De voorbeelden zullen allen ter sprake komen gedurende deze verdiepingsdag.
Docent: Koos Goedegebuur - Kosten: € 325,- (ex. BTW)
Datum: 2015 (datum volgt)

 

PE- Module 21:        Hoe omgaan met verwachtingen van cliënten? 
                                 
Produce
ren ≠ verspreiden ≠ lezen ≠ weten en begrijpen ≠ doen”!

Het gebeurt regelmatig dat een cliënt na een aantal maanden minder enthousiast is dan op het moment van de intake. Logisch! Zeker als je in een lastig pakket zit, zal je blij zijn met elke uitgestoken hand. Als de ergste druk van de ketel is en je realiseert je als cliënt waar je “JA” tegen hebt gezegd, kan het zijn dat je er toch anders over gaat denken. Deze module gaat helemaal over het managen van verwachtingen. Het produceren van afspraken, deze op papier zetten en aan cliënten meegeven, wilt nog niet garanderen dat ze ook gelezen en begrepen worden. Of ze vervolgens ook nog nageleefd worden, is evenzeer de vraag. Tijdens deze dag worden tal van inzichten gegeven waardoor het eenvoudiger wordt om afspraken te maken die ook daadwerkelijk worden nageleefd.
Docent: Berber Vonk - Kosten € 325,- (ex. BTW)
Datum: 3 november 2014 

 

PE- Module 22:        Geweldloze communicatie voor beschermingsbewindvoerders ♥!
De essentie van de principes van geweldloze communicatie, zoals ze ooit door Marshall B. Rosenberg zijn beschreven, kunnen het werk van de beschermingsbewindvoerder aanzienlijk vergemakkelijken. Feitelijk komt het neer op het ombuigen van kritiek richting een verzoek, ofwel het geven van jij-boodschappen ó ik-boodschappen, het zorgvuldig formuleren van wensen en het oog hebben voor de reden waarom sommige cliënten wel eens over de grens gaan. In deze module komen verrassende tips ter sprake waardoor er minder conflicten zullen rijzen, meer samenwerking zal ontstaan en het werk minder als belastend zal worden ervaren.
Docent: Koos Goedegebuur - Kosten € 325,- (ex. BTW)
Datum: 7 november 2014

 

PE Module 23:        Timemanagement voor beschermingsbewindvoerders  / moet ik dit nu doen?
Det op het eerste gezicht weinig betekenende zin “moet ik dit nu doen”?, krijgt een andere dimensie als het accent wordt gelegd op een ander woord in de zin. Het maakt nog al wat uit of het accent wordt gelegd op het woord “moeten”, op “ik”, op “dit”, op “nu” of op “doen”.
Het impliceert een bezinning op je taak, de gemaakte afspraken en het commitment. Veel bewindvoerders ervaren tijdproblemen. Zeker voor hen is deze module een aanrader. In één dag wordt de eigen manier van werken weer eens tegen het licht gehouden en ga je overladen met suggesties en tips naar huis.
Docent: Koos Goedegebuur - Kosten € 295,- (ex. BTW)
Datum: 2015 (datum volgt)

U kunt hier het inschrijfformulier invullen voor het volgen van 1 of meerdere PE-Modules