Type opleiding

Educatie Professionele Mentoren
Post HBO
Specialisatie Module

Vakgebied

mentorschap

Lesgeld

2.331,00

Docenten

Berber Vonk
Els Maeckelberghe
Gea de Groot
Henk Hiemstra
Henk Pieters
Loekie van der Heijden
Mirjam Harmsen
Sjoerd Egberts

IFZ module Professioneel mentorschap

Deze module is onderdeel van de post hbo opleiding Professioneel mentorschap. De module kan ook los gevolgd worden, deelnemers ontvangen dan een certificaat. Data 2019 volgen.

Deze module bestaat uit 6 contactdagen met een aantal blokken:
Blok 1 Juridisch, maatschappelijke en Zorgkader Mentorschap
Het juridisch kader behandelt de maatschappelijke context van het werkveld van de mentor, het kunnen duiden van de ontwikkelingen in de afgelopen decennia is noodzakelijk om een goed besef te hebben van wat er speelt. Het gehele scala aan wet en regelgeving wordt behandeld (Wet op de Geneeskundige Behandeling, het Europees Verdrag v.d. rechten v.d. mens, de rechterlijke machtiging en de In Bewaring Stelling, de Wet Langdurige Zorg, de Wet Zorg en Dwang, dwangmiddelen in de BOPZ) en het Nederlandse zorgstelsel (o.a. de AwBZ, PGB etc).

Eindtermen:
De deelnemer in staat het juridisch kader van het werkveld te duiden.
De deelnemer begrijpt de maatschappelijke context van het werkveld.
De deelnemer kan aan de hand van casuïstiek onderbouwd aan te geven welke maatregel past in verschillende cases.

Toetsing:
De toetsing vindt plaats aan de hand van een schriftelijke kennistoets met open en MC vragen.

Leeractiviteiten:
Hoorcollege, werkcollege, groepsopdrachten en literatuurstudie.

Duur:
1 contactdag en 5 uur zelfstudie.

Docenten / trainers:
Mr. Loekie van der Heijden en Berber Vonk

Blok 2a Psychopathologie en Beperkingen
Ochtend: Alzheimer en Niet aangeboren hersenletsel
In korte tijd krijgen de deelnemers inzicht in de gevolgen van vormen van dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel. Vanuit dit inzicht worden de gevolgen voor het eigen handelen besproken in het kader van mentorschap. Vervolgens spelen de twee begeleiders diverse casussen uit, waarbij de deelnemers moeten aangeven wat er volgens hen aan de hand is en hoe hierin gehandeld dient te worden en vanuit welk perspectief. Daarna worden deelnemers uitgedaagd om diverse benaderingswijzen uit te proberen, hetzij in de vorm van ‘regie-aanwijzingen’, hetzij in de vorm van zelf actief in een casus meespelen. Het gaat dan vooral om praktische handvaten om te kunnen omgaan met diverse gedragingen, die bij het ziektebeeld horen. Zo krijgt de deelnemer de kans om op zoek te gaan naar effectieve benaderingswijzen en hierin de eigen stijl en dilemma’s te ontdekken.

Eindtermen:
De deelnemer heeft kennis en vaardigheden m.b.t. de meest effectieve benaderingswijze van cliënten met o.a. dementie en niet aangeboren hersenletsel

Toetsing:
De toetsing vindt plaats aan de hand van een assessment waarbij kennis en vaardigheden worden getoetst.

Leeractiviteiten:
Werkcollege, werkgroepen, literatuurstudie, vaardigheden oefenen met acteur

Duur:
1 dagdeel en 1,5 uur zelfstudie.

Docenten / trainers:
Henk Hiemstra en Ton Kemp

Blok 2b Psychopathologie en Beperkingen
Middag: Licht verstandelijke beperking (LVB)
Aan de orde komen wat de kenmerken zijn van een licht verstandelijke beperking (LVB) op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. Hoe werken deze kenmerken op elkaar in en wat zijn daarvan de gevolgen voor het functioneren: het ‘kunnen en aankunnen’. Behandeld wordt welke aanpassingen in communicatie en ondersteuning van belang zijn om te zorgen dat de cliënt met een LVB naar vermogen:
– kan vast stellen wat zijn behoefte is als het gaat om zorg en/of ondersteuning
– kan communiceren wat voor hem hierin van belang is
– naar vermogen opties op een rij kan zetten en daarin een keuze kan maken
– de taal van de mentor kan begrijpen.

De vaardigheden die hiervoor nodig zijn worden geoefend met een professioneel acteur.

Eindtermen:
– De deelnemer heeft kennis van de kenmerken van LVB, hoe deze kenmerken op elkaar inwerken en de gevolgen daarvan voor het functioneren.
– De deelnemer heeft kennis van wat nodig is om effectief te communiceren met een cliënt met een LVB, zodanig dat de cliënt een zo groot mogelijke invloed heeft in het contact met de mentor en de andere professionals die zorg en/of ondersteuning bieden aan de cliënt.

Toetsing:
De toetsing vindt plaats aan de hand van een assessment waarbij kennis en vaardigheden worden getoetst.

Leeractiviteiten:
Werkcollege, hoorcollege, literatuurstudie, gesprekken voeren met acteur en docent om vaardigheden te oefenen

Duur:
1 dagdeel en 2 uur zelfstudie.

Docenten / trainers:
Mirjam Harmsen

Blok 3 en blok 4a Mentorschap
De module Mentorschap van A-Z vormt de basis van het inhoudelijke deel van het werk van de mentor. Kennis en vaardigheden zijn daarom een absolute must. De uitvoering van de kwaliteitseisen die de wetgever stelt aan de professionele mentor in de dagelijkse praktijk wordt doorgenomen. Aan de orde komen inhoudelijke aspecten als de intake, contact met cliënt, familie en begeleiders, zorg/behandelplan, dossieropbouw, verantwoording naar de rechtbank.

Eindtermen:
– De deelnemer kan in – voor de cliënt – begrijpelijke bewoordingen uitleggen wat er gaat gebeuren en kan in een intakegesprek met een cliënt en/of diens begeleider alle relevante informatie te verzamelen.
– De deelnemer kan contact opbouwen met een cliënt en de regie voeren over de zorg.
– De deelnemer kan zijn positie als wettelijk vertegenwoordiger en zijn rol als regisseur van de zorg neerzetten naar de cliënt, zijn begeleider en/of familie

Toetsing:
De toetsing vindt plaats aan de hand van een schriftelijke kennistoets met open en MC vragen waarbij het gaat om kennis en inzicht, schriftelijke praktijkopdracht met cases waarbij het gaat om kennis en inzicht en een assessment waarbij vaardigheden getoetst worden.

Leeractiviteiten:
werkcollege, hoorcollege, training, literatuurstudie, groepswerk

Duur:
1,5 contactdagen en 10 uur zelfstudie.

Docenten / trainers:
Gea de Groot en Henk Pieters

Blok 4b Driehoekskunde
Behandeld worden de principes van de Driehoekskunde, een visie die zich richt op het verbeteren van de samenwerking in de driehoek cliënt – familie/netwerk – professional. Waar de kerndriehoek veelal wordt gevormd met de persoonlijk begeleider, heeft ook de mentor een duidelijk te onderscheiden, eigen positie. En net als de begeleider krijgt ook de mentor te maken met de uitdaging die loyaliteit heet. De handvatten die worden aangereikt zijn toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de mentor.

Eindtermen:
– De deelnemer heeft kennis genomen van de visie Driehoekskunde, en
– is in staat casuïstiek vanuit die principes te benaderen.

Toetsing:
De toetsing vindt plaats aan de hand van een schriftelijke praktijkopdracht met cases waarbij het gaat om kennis en inzicht en een assessment waarbij vaardigheden getoetst worden.

Leeractiviteiten:
Hoorcollege, werkcollege en training

Duur:
1 dagdeel en 4 uur zelfstudie.

Docent:
Sjoerd Egberts

Blok 5 Ethiek in de zorg
De module Ethiek in de Zorg borduurt voort op de kennis van beroepsethiek (module 3). Vanuit de ethische beginselen, rechtsethiek en zorgethiek wordt specifiek aandacht besteed aan ethische vraagstukken waar de mentor mee te maken kan krijgen. Via o.a. de argumentatieleer krijgt de deelnemer handvatten om dilemma’s naast toepassing van kennis ook via de vorm tot keuzes te komen.

Eindtermen:
– De deelnemer is in staat de grondbeginselen van de theorie toe te passen op het eigen handelen.
– De deelnemer is in staat om het eigen handelen als mentor te beargumenteren.
– De deelnemer is in staat om op het eigen handelen als mentor te reflecteren.
– De deelnemer is in staat om dilemma’s te analyseren.
– De deelnemer is in staat om als onafhankelijk denker zijn eigen oordeel te vormen.
– De deelnemer is in staat om zijn zienswijze goed, zowel schriftelijk als mondeling te communiceren met diverse stakeholders

Toetsing:
De toetsing vindt plaats aan de hand van het schrijven van een paper/essay die voor het examen met een voldoende moet zijn beoordeeld volgens de beoordelingscriteria.

Leeractiviteiten:
Literatuurstudie, hoorcollege, werkcollege en training

Duur:
1 contactdag en 12 uur zelfstudie.

Docent:
dr. Els Maeckelberghe

Blok 6 Training Mentorschap
Vaardigheden professionele mentor trainen: Klantencontact, contact met familie/netwerk, conflicthantering en verwachtingen management.
Ochtend: ontmoeting cliënt
Middag: conflicten in de hiërarchie/familie

Eindtermen:
– De deelnemer is in staat de verwachtingen van cliënt en andere betrokken partijen te managen.
– De deelnemer kan grenzen aangeven.
– De deelnemer kan adequaat reageren op grensoverschrijdend gedrag.
– De deelnemer is in staat om tegenstrijdige belangen zo te buigen dat er te allen tijde in de geest van cliënt gehandeld en behandeld wordt.
– De deelnemer is in staat zich als professionele mentor namens de cliënt te handelen en te beslissen over de zorg, ook als er sprake is van een conflict of meningsverschil met familie en/of behandelaar.
– De deelnemer kan slecht nieuws te brengen op een acceptabele wijze.
– De deelnemer kan de cliënt een gefundeerd en passend advies geven.
– De deelnemer is in staat een cliënt te motiveren.

Toetsing:
De toetsing vindt plaatst aan de hand van een assessment waarbij kennis en vaardigheden worden getoetst.

Leeractiviteiten:
werkcollege, training, werken met acteur

Duur:
1 contactdagen en 4 uur zelfstudie.

Docent:
Berber Vonk en Henk Pieters

 

Data:

vrijdag 11 januari 2019
dinsdag 15 januari 2019
woensdag 23 januari 2019
dinsdag 29 januari 2019
vrijdag 8 februari 2019
dinsdag 12 februari 2019
woensdag 6 maart 2019

Schrijf je in voor deze opleiding

8 plaats(en) beschikbaar

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “IFZ module Professioneel mentorschap” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opleidingen overzicht